Your address will show here +12 34 56 78

باور موسسه خیریه و جمعیتی مردم نهاد، فرهنگی، غیر سیاسی و غیر دولتی است که قصد دارد بر پایه حق انتخاب انسانی بستر مناسبی را برای ایجاد بیداری، آگاهی و رشد در کودکان، زنان و مردان آسیب دیده و یا در معرض آسیب فراهم آورد. باور با یاری همباوران و هم دلان خویش با شناسایی ، جذب ، آموزش و راه اندازی کسب و کارهای منطبق با رسالت و ارزشهای خود تمام تلاش خود را توانمندسازی درونی و بیرونی ، ایجاد اشتغال پایدار و بازگشت افراد آسیب دیده به کانون خانواده و جامعه به عمل خواهد آورد.