گفت‌وگو

نباید زنان خودسرپرست را یک مصرف‌کننده صرف بار آورد

فقر زنان در گفت و گو با نادر هوشمندیار:

نباید زنان خودسرپرست را یک مصرف‌کننده صرف بار آورد

 

اگر حمایت از زنان خودسرپرست تنها به حمایت مالی تحت عنوان افراد آسیب‌پذیر محدود شود، آنها را یک مصرف کننده بار می‌آوریم و هیچگاه نگاه مصرفی درستی در میان این زنان شکل نمی‌گیرد.

نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به گسترش فقر، نابسامانی اقتصادی و تنگنا در معیشت زنان در نبود چرخه‌ی تولید، عنوان کرد: براساس برآوردهای آماری شمار زنان سرپرست خانوار در کشور رو به افزایش است که این مسئله با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد و بسیاری موارد دیگر همراه خواهد بود.

او با اذعان به اینکه در بیش از یک دهه اخیر پدیده فقر بیش از قبل به سمت زنان کشیده شده است، گفت: این شرایط برای زنانی که به هر دلیل سرپرست خانوار می‌شوند تشدید شده و آنها را بیش از پیش در معرض فقر قرار می‌دهد. طی دهه‌های اخیر میزان تک والدی و سرپرستی خانواده توسط زنان در مقایسه با گذشته بیشتر شده و همین امر لزوم کارآفرینی و توانمندسازی آنها را بیش از پیش الزامی می‌سازد.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ تقویت و بهبود وضعیت اقتصادی این زنان نباید صرفا به حمایت‌های مالی و پرداخت پول به آنها خلاصه شود بلکه این امر باید به نوعی باشد که آنها احساس کنند در اقتصاد جامعه اثرگذار هستند. اگر قرار باشد حمایت از این افراد تنها به حمایت مالی تحت عنوان افراد آسیب‌پذیر محدود شود، آنها را یک مصرف کننده صرف بار می‌آوریم و هیچگاه نگاه مصرفی درستی در آنها شکل نمی‌گیرد.

هوشمندیار در این خصوص توضیح می‌دهد: زمانیکه این زنان با آموزش و کارآفرینی در اقتصاد جامعه ظاهر شده و تاثیرگذار شوند، خیلی زود از یک فرد مصرف‌گرا به یک فرد مولد و یک فرد صرفه جو که سعی می کند از امکانات موجودش استفاده درستی داشته باشد، تبدیل می‌شوند. در این شرایط است که آنها حتی با دستیابی به یک نگاه بلندمدت به پس‌انداز برای آینده هم فکر کرده و شروع به ساماندهی اقتصادی منابع مالی خود می‌کنند.ندان

او معتقد است؛ مهارت آموزی و کارآفرینی زنان خودسرپرست نه تنها به نفع خود این زنان و خانواده‌های آنها که به نفع کل اقتصاد جامعه است چرا که پویایی هر فرد گامی در جهت پویایی اقتصاد جمعی به شمار می‌رود.

بنا به گفته این استاد دانشگاه؛ دادن آموزش وتوانمندسازی زنان سرپرست خانوار مانع انتقال چرخه‌ی فقر از طریق این زنان به فرزندانشان می‌شود

به اشتراک بگذارید