Your address will show here +12 34 56 78

موسسه نوای مهر تاک به عنوان سازمانی مستقل ، غیر دولتی ،غیر سیاسی وغیر انتفاعی در شهریور ماه سال ۹۴ به شماره ثبت ۳۹۸۷۵تاسیس شد. این موسسه در پی تجربه سالها تلاش وکوشش وکار با زنان ودختران در خانه کودک شوش و موسسه آوای ماندگار ، و…در جهت تغییر شرایط زندگی زنان وکودکان ایجاد شده  است .هدف از تاسیس این موسسه ، آموزش به زنان وکودکان وتوانمند سازی آنان در زمینه فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی است. فقر مادی وفرهنگی موجود در محله های مولوی ودروازه غار، پایین بودن سن ازدواج ، تراکم بالای جمعیت، حضور غالب کودکان کار در این محله ها همچنین حضور تعداد زیادی از زنان ودختران با استعدادی که به علت فقر و وجود مشکلات فراوان فاقد مهارتهای حرفه ای لازم هستندعلت تاسیس موسسه در این منطقه است. موسسه تاک در حوزه هایی نظیر سواد آموزی ، مهارتهای زندگی، مشاوره و روانشناسی وحرفه آموزی که شامل خیاطی ، بافندگی،آرایشگری،ساخت زیور آلات وهمچنین برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانش آموزان فعالیت میکند. البته در اینده نزدیک فیلدهای جدیدی نظیر گلیم بافی ،چرم دوزی و…به سایر فعالیتها اضافه خواهد شد. همچنین به منظور حل مشکلات درسی دانش آموزان محله کلاسهای تقویتی ریاضی، زبان انگلیسی وعربی با کمک داوطلبان انجام میشود. با در نظر گرفتن مشکلات بهداشتی و وضعیت نابسامان اقتصادی این خانواده ها ، این مرکز در زمینه ارائه خدمات دارویی ودرمانی نیز فعال میباشد. از دیگر فعالیتها واهداف این مرکز شناسایی وپرورش دانش آموزان با استعداد منطقه وهمچنین حمایت از دانش آموزان نیازمند میباشد. جامعه هدف: زنان وکودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار، زنان بد سرپرست وخود سرپرست، اقشار آسیب دیده وکم درآمد.