Your address will show here +12 34 56 78

یادداشت

  طیبه سیاوشینماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس مسئله زنان سرپرست خانوار جزو شش سیاست و اولویت کلان و محوری کشور در برنامه ششم توسعه آمده اس...

بررسي آمار٣٩هزار زن كم توان نشان مي دهد:معلولیت زنان خودسرپرست؛ تبعیضی مضاعفپرویز گودرزی. کارشناس حوزه زنان برخی از زنان خودسرپرست به دلیل مشکلات جسمی با تبعیضی مضاعف روبرو هس...

 سمیه جلالوندروانشناس و مشاور خانواده اصولا زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان به واسطه داشتن چند نقش مختلف به طور همزمان مانند اداره امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان ...

آمارها و حوزه فعاليت زنان سرپرست بررسي شدزنان خودسرپرست بيشتر چه شغلي دارند؟سیما جلالی/ جامعه شناس حوزه زنانیافته‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های توانمندسازی زنان سر...

حمید طهماسب پور/ روزنامه نگارچالش بهبود معيشت زنان بررسي شدسواد، عاملی تعیین کننده در جریان آموزش به زنان خودسرپرست زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی، عامل موثری در پیشبرد اه...

  وضعيت برنامه‌ریزی برای زنان خودسرپرست و چالشهاي قانوني بررسي شداشتغالزايي زنان، نيازمند توجه به ویژگی‌های جمعیتی آخرین گزارش سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 هنوز برآ...

جایگاه زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های اجرایی کجاست؟ تغییر وضعیت سرپرستان خانوار همواره در وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها اثرگذار بوده است. براساس برآوردهای آماری زمانی‌که سرپ...

 زهرا صفریمدیر موسسه خیریه یاوری سبزیکی از مسائلی که همواره در خصوص زنان سرپرست خانوار مطرح می‌شود آن است که بسیاری از زنان بعد از تبدیل شدن به سرپرست به دامنه فقر اقتصادی وار...

راهكاري به نام جلب مشاركت اقتصادي زناندکتر شیرین احمدنیاجامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطباییعضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایراننسبت زنان سرپرست خانوار در ایران طبق ...

باید ابتدا به خودباوری رسيدضرورتي به نام توانمند سازي زنان سرپرست خانوارسرور منشی‌زاده|مددکار اجتماعیامروز زنان سرپرست خانوار پیش از هر چیز باید به مهارت خودباوری برسند و این مهارت...

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS